Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ZAWIADAMIA SIĘ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Winnica zawiadamia, ze w związku z podjęciem w dniu 11.06.2018 r. Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2018 r. będą wynosiły:

Odpady zbierane selektywnie: 10 zł/osobę

Odpady zbierane nieselektywnie: 16 zł/osobę

 

Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Winnica jest iloczyn nowej stawki opłaty i ilości osób podanych w deklaracji.

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

 

UWAGA:

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za III kwartał należy dokonać dopłaty do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1.07.2018 r.

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty należy w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany złożyć deklarację zmieniającą, której druk jest dostępny na stronie www.gminawinnica.pl oraz w Urzędzie Gminy Winnica.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica