Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Prezentacja

Susza 2018

Fotowoltaika


Szanowni Mieszkańcy Gminy Winnica

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Dofinansowań na montaż Ogniw Fotowoltaicznych do produkcji prądu oraz Kolektów Słonecznych do podgrzewania wody. Działania te mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej. Do programu mogą przystąpić osoby fizyczne, gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorcy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapisy w Sekretariacie Urzędu Gminy w Winnicy w dniach od 8 do 19 października 2018 roku.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji u opiekuna programu pod numerem: 604 579 847

Wyjaśnienie dotyczące dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica

W związku z omyłkowo zamieszczoną informacją w gazetce gminnej dot. dopłaty przez ZG ZOSP RP 50 000,00 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica, Urząd Gminy Winnica wyjaśnia, że OSP w Winnicy składała wniosek o dopłatę do ZG ZOSP RP. Dane dotyczące kwot i źródła finansowania zaczerpnięte były z w/w wniosku. Prezes OSP w Winnicy poinformował nas, że wnioskowana dopłata nie została przyznana w związku z tym OSP Winnica przeznaczyła środki własne na zakup samochodu w kwocie 92 000,00 zł.

A zatem koszty zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Winnica to:

 • łączny koszt: 122 000,00 zł
 • środki własne OSP Winnica: 92 000,00 zł
 • dotacja celowa gminy: 30 000,00 zł

Za pomyłkę przepraszamy.

XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

a) przedstawienie uchwały Nr Ci.120.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

b) przedstawienie uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 17 maja 2018 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica,

c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Winnica,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Winnica za 2017 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Winnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/216/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy za 2017 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Winnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Winnica na lata 2018 - 2020.
 14. Zajęcie stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 18. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

/-/ mgr inż. Stanisław Guzel

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica