Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

U W A G A !!!

 

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 20 sierpnia 2018 r. basen odkryty w Winnicy jest nieczynny i obowiązuje całkowity zakaz kąpieli oraz przebywania na terenie basenu.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Winnica informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2018 r. należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2018 r. do 31.07.2018 r. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 12.

Dożynki Gminne 2018

XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

a) przedstawienie uchwały Nr Ci.120.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,

b) przedstawienie uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 17 maja 2018 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica,

c) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Winnica,

d) dyskusja,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Winnica za 2017 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Winnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/216/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy za 2017 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Gminy Winnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Winnica na lata 2018 - 2020.
 14. Zajęcie stanowiska w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 18. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

/-/ mgr inż. Stanisław Guzel

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica