Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Nowe zasady wycinki drzew

1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DZ. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak podaje ministerstwo środowiska, oba warunki: własność nieruchomości osoby fizycznej i określenie celu usunięcia, trzeba spełnić łącznie.

Inaczej będzie gdy zdecydujemy się na usunięcie drzewa ze swojej nieruchomości, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp., w takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Art. 83 f ust. 3 b ustawy wprowadził również wyłączenie uzyskiwania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych, do użytkowania rolniczego.

Wyjątki:

Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną np.:

- jest pomnikiem przyrody,

- jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym, albo na obszarze chronionego krajobrazu,

- jest objęte ochroną konserwatora zabytków,

- w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130cm (dotychczas 5 cm.) nie przekracza:

1) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

2) 50 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m².

Przyznane radzie gminy w art 85 ust. 4a cytowanej ustawy kompetencje, pozwalają na ustalenie jednolitych stawek opłaty za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy.

Art. 85 ust 7 ustawy stanowi, że jeżeli rada gminy nie ustali stawek, do ustalenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów stosuje się maksymalne stawki wynoszące:

1) 500 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

2) 200 zł za 1 m² powierzchni krzewów.

Rada Gminy Winnica uchwałą z dnia 9 lutego 2017r. wprowadziła na terenie gminy następujące jednolite stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów:

1) 40 złotych dla wszystkich drzew,

2) 20 złotych dla wszystkich krzewów.

To tylko niektóre zmiany dot. usuwania drzew i krzewów. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska albo uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica