Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

Naprawa drogi w miejscowości Budy Zbroszki

Budy Zbroszki

Gmina Winnica wykonała bieżącą naprawę drogi w miejscowości Budy Zbroszki. Zakres prac obejmował nawiezienie pospółki drogowej w ilości 114 ton wraz z wyrównaniem. Całkowity koszt wykonania zlecenia wyniósł: 4 000,00 zł brutto. Prace wykonał Zakład Budżetowy w Winnicy a finansowany był ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Budy Zbroszki.

Plac przy Publicznym Przedszkolu w Winnicy

Plac przy przedszkolu.

W dniu 24 sierpnia ukończona została inwestycja utwardzenia placu przy Publicznym Przedszkolu w Winnicy. W ramach zadania oczyszczono i wykorytowano istniejący teren placu wraz z wywiezieniem urobku, ułożono nową nawierzchnię z betonowej kostki chodnikowej, zamontowano obrzeża i chodnik dookoła placu, wykonano pas zieleni wraz z zagospodarowaniem i nasadzeniem krzewów ozdobnych. Prace wykonał Zakład Budżetowy w Winnicy. Łączny koszt prac wyniósł 40 000 zł.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Golądkowie

20160907 083031Wykonana została przebudowa drogi gminnej w Golądkowie. Całkowita wartość wyniosła 56.135,57 zł. Oddanie drogi do użytku nastąpiło w dniu 07.09.2016 r. Droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace wykonał Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD z Ciechanowa. Zakres robót obejmował profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie poboczy, wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Czytaj więcej...

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Skarżyce

DSC 1061Komisja powołana przez Wójta Gminy Winnica, przy udziale Radnej Pani Edyty Kołaczek i sołtysa wsi Skarżyce Pana Daniela Kozłowskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. dokonała ostatecznego odbioru robót obejmujących przebudowę drogi gminnej w m. Skarżyce na odcinku 1,4 km. W odbiorze uczestniczył Inspektor Nadzoru Pan Kazimierz Strzyżewski a ze strony Wykonawcy Pan Sebastiam Piętka.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi w m. Skarżyce

Przebudowa drogi w m. Skarżyce

Na terenie Gminy Winnica trwają prace mające na celu przebudowę drogi gminnej w m. Skarżyce na odcinku 1,4 km. Prace wykonuje Zakład Usługowo-Handlowy SEBUD Sebastian Piętka z Ciechanowa wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres robót obejmuje profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym oraz wykonanie czterokrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Całkowity koszt przebudowy wyniesie 129 590,65 zł. Gmina uzyskała na te zadanie dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50%. Przewidziany termin zakończenia prac: 31.08.2016r.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Górkach Dużych

www.20160726 103000

W dniu 26 lipca 2016 roku odbył się odbiór przebudowanej drogi gminnej w Górkach Dużych.

W ramach prac prowadzonych przez firmę BUDOMOST Sp. z o.o. z Białegostoku dokonano mechanicznego profilowania wraz z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni żwirowej pod warstwy konstrukcyjne oraz poczwórnego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym na odcinku 1 252,00 m.b.

Czytaj więcej...

Naprawa dróg na terenie sołectwa Górki Duże

Górki Duże

W ramach realizacji Funduszu Soleckiego wsi Górki Duże, realizowane jest zadanie mające na celu bieżącą naprawę dróg na terenie sołectwa. Prace zlecone przez Gminę Winnica realizowane są przez Zakład Budżetowy w Winnicy. Koszt naprawy nawierzchni dróg, nawiezienia pospółki, wykonania przepustów, udrożnienia rowów oraz rekultywacji działki wiejskiej wyniesie 6 tys. złotych.

Budowa chodnika w miejscowości Łachoń

Chodnik w miejscowości Łachoń

W miejscowości Łachoń zostały zakończone prace polegające na budowie chodnika przy drodze gminnej dz. nr ewid 18. w kierunku Kokoszki. Budowa chodnika sukcesywnie jest realizowana co roku z funduszu sołeckiego. W tym roku położono około 90 m2 kostki brukowej, oraz wykonano odnowienie rowu, aby woda opadowa mogła swobodnie odpływać. Zadanie te wykonał Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. za kwotę 7.779,80 zł brutto.

Czytaj więcej...

II etap rozbudowy przedszkola

II etap budowy przedszkola

W dniu 19 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Winnica a firmą „TOM-BUD” T. A. Węgłowski z siedzibą w Pułtusku na II etap rozbudowy przedszkola samorządowego w Winnicy przy ulicy Wspólnej 10. Tego samego dnia rozpoczęły się prace polegające na dobudowie do istniejącego budynku przedszkola dodatkowych sal dydaktycznych. Pierwszy etap robót zakończono w 2015 roku. Prace budowlane II etapu obejmują m. in.: wykucie w części istniejącej otworów drzwiowych w celu połączenia dwóch budynków i komunikacji docelowej, wykonanie ścian nośnych i wewnętrznych, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację budynku, wybudowanie schodów zewnętrzych z pochylnią, prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia prac to 16.08.2016r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 666 411,33 zł.

Realizacja Funduszy Sołeckich

Fundusz Sołecki

W ramach Funduszy Sołeckich na rok 2016 zostały zrealizowane kolejne zadania. Wyremontowany został przystanek w Nowym Bulkowie, wybudowano nową wiatę przystankową w miejscowości Górki-Witowice. We wsi Bielany został zamontowany przepust przy przystanku dla dzieci. Przy drodze gminnej nr ewid 65/1 w miejscowości Gnaty-Szczerbaki wycięto i usunięto zakrzaczenia.

Czytaj więcej...

Kostka w Starym Bulkowie

OSPW miejscowości Stare Bulkowo wykonano utwardzenie kostką brukową terenu wokół remizy OSP. Inwestycję wykonano ze środków funduszu sołeckiego wsi Stare Bulkowo za kwotę 5 274,59 zł oraz ze środków własnych OSP Starego Bulkowa, łącznie całość prac wyniosła około 28 tyś. zł.

Czytaj więcej...

Wniosek o dotację na przebudowę drogi

DSC 0657Gmina Winnica ubiega się o pozyskanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skarżyce o długości 1147 mb. Modernizacja nawierzchni przyczyni się do poprawienia komunikacji mieszkańcom oraz dojazdu rolnikom do pól. Realizację planuję się w roku 2016.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica