Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ZAKAZ KĄPIELI !!!
 
W związku z trwającymi na basenie pracami, które mają na celu przygotowanie basenu do sezonu letniego 2019 obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie basenu oraz kąpieli. Woda jest mocno chlorowana, przebywanie w wodzie zagraża zdrowiu i życiu. Ponadto przypominany, że basen jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie zastosują się do zakazu.
 Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

III Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 27 grudnia 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy zostały zwołane obrady III Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2019-2027:

a) odczytanie uchwały Nr Ci.367.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,

b) dyskusja nad projektem uchwały,

c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2027.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie uchwały Nr Ci.368.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu,

c) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Winnica instrumentem płatniczym.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Winnica.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Gminie Winnica wieloletniego programu osłonowego   w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Winnica na 2019 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad I Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 12. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

/-/ Antoni Pieńkos

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

 

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica