Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

gabarytyWójt Gminy Winnica informuje, iż w dniach 7 i 8 maja 2019 r. na terenie gminy Winnica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych > więcej

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Decyzją Pana Wójta – Roberta Wróblewskiego, Gmina Winnica będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26  kwietnia 2019r. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca wynosi około 3.000,00 zł plus koszt projektu. Pozostałą część kwoty Gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

Nowoczesny internet

Mamy przyjemność poinformować, że nasze placówki szkolne zostaną podłączone do wysokiej jakości sieci szerokopasmowej !!!

 

Operator telekomunikacyjny IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o. został Beneficjentem w drugim konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano podłączenie do nowoczesnej sieci szerokopasmowej jednostek oświatowych znajdujących się na wybranym obszarze konkursowym. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków europejskich na podstawie podpisanej przez IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o. umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wybudowana infrastruktura pozwoli placówkom szkolnym na przyłączenie się do powstającej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), której celem jest zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu. OSE przyczyni się do upowszechnienia w edukacji nowoczesnych metod nauczania, których główną zaletą jest indywidualne podejście edukacyjne do każdego ucznia przynoszące olbrzymi wzrost edukacyjnej wartości dodanej dla uczniów średnich i słabszych. Projekt OSE wpłynie w znacznym stopniu na podniesienie poziomu edukacji w kraju. OSE pozwoli również uczniom zdolnym na rozwój swoich zainteresowań dzięki łatwiejszemu dostępowi do licznych materiałów w postaci cyfrowej oraz treści edukacyjnych, udostępnionych w sieci Internet. Udostępnione narzędzia informatyczne wspomagające korzystanie z technologii cyfrowych umożliwią lepszy transfer wiedzy i doświadczeń a zatem wpłyną na dalszą poprawę jakości kształcenia uczniów. OSE pozwoli na wyrównywanie poziomu edukacji, umożliwiając dostęp do nowoczesnych zasobów edukacyjnych na terenach słabiej rozwiniętych, udoskonalając proces edukacji na tych terenach.

Wójt Gminy Winnica

/-/ Mariusz Kowalewski

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica