Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Decyzją Pana Wójta – Roberta Wróblewskiego, Gmina Winnica będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26  kwietnia 2019r. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca wynosi około 3.000,00 zł plus koszt projektu. Pozostałą część kwoty Gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Winnica dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Winnica.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica.

11. Przyjęcie apelu do centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

/-/ mgr Stanisław Guzel

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica