Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Gazetka

woprWójt Gminy Winnica zaprasza na otwarcie basenu w Winnicy, które nastąpi dnia 23.06.2018 r. Basen będzie czynny od 23.06.2018 r. do 19.08.2018 r. codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00 (także w święta oraz dni wolne od pracy). W roku 2018 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu kapielowego odkrytego w Winnicy w roku 2018 > pobierz

 

O S T R Z E Ż E N I E !!!

 

Urząd Gminy w Winnicy informuję, że do dnia 22 czerwca 2018 r. (włącznie) basen w Winnicy jest niestrzeżony i wchodzenie do wody odbywa się na własną odpowiedzialność. Ze względu na przygotowywanie do użytkowania, woda w basenie ma wysokie stężenie chloru i korzystanie z kąpieli stanowi zagrożenie dla zdrowia.

 

W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na teren basenu !!!

 

Konkursy dożynkowe
 

XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Winnica dotyczącej projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie gminy Winnica.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica.

11. Przyjęcie apelu do centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica

/-/ mgr Stanisław Guzel

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica