Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Robert Wróblewski

 

Szanowni mieszkańcy gminy Winnica!

W dniu 22.11.2018 r. złożyłem uroczyste ślubowanie i objąłem stanowisko Wójta Gminy Winnica.

Pragnę podziękować Państwu za głosy oddane na moją osobę i obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem w wyborach samorządowych.

Głosy oddane na moją kandydaturę to dowód, że program który przedstawiłem podczas kampanii wyborczej znalazł w Państwa oczach uznanie i akceptację. Wybór na stanowisko wójta Gminy Winnica jest dla mnie zaszczytem a jednocześnie zobowiązaniem i odpowiedzialnością. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by nie zawieść Państwa oczekiwań, jednocześnie pamiętając, że jestem wójtem wszystkich mieszkańców.

Zapraszam wszystkich do współpracy i deklaruję otwartość na wszystkie pomysły i inicjatywy różnych grup społecznych, stowarzyszeń, emerytów, OSP, klubu sportowego.

Mój Program dla rozwoju Gminy będę realizował w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami opierając go na konsultacjach z całą społecznością.

Gratuluję nowym Radnym zdobycia mandatu i życzę owocnej pracy. Wierzę, że wspólnie uczynimy wiele dobra dla naszej gminy.

Zapewniam Państwa, że z zapałem i pokorą przystępuję do podjętego wyzwania jakim jest zarządzanie gminą Winnica bo wiem, że jest to służba na rzecz całej społeczności. Jeszcze raz proszę o współpracę bo Samorząd tworzymy wszyscy i od naszej aktywności oraz zaangażowania zależy przyszłość naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Winnica

Robert Wróblewski

Informujemy, że otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pozostałe Protokoły z oszacowania w gospodarstwach rolnych strat spowodowanych wystąpieniem suszy. Osoby, które do tej pory nie otrzymały protokołu, prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Winnica, pokój nr 9 w celu jego odbioru.

Polityka rolna a oczekiwania rolników

01

W dniu 12 grudnia 2017 r w Winnicy, pow. pułtuski odbyły się obrady 5 Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej: z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego, żuromińskiego którym przewodniczył Stanisław Guzel Przewodniczący Pułtuskiej Rady Powiatowej MIR.

W naradzie uczestniczyło ponad 70 delegatów Rad Powiatowych oraz zaproszeni goście: Mariusz Kowalewski – Wójt Gminy Winnica, Wiktor Szmulewicz - Prezes KRIR, Jan Antonowicz – członek Zarządu MIR, Witold Konarski – członek Zarządu MIR, Jan Skup – członek Zarządu MIR, Andrzej Lis – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Sławomir Błażejczyk - Dyrektor Biura MIR.

Witold Chrzanowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Edward Chmielewski – Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Mariola Kołakowska – Kierownik PT KRUS Ciechanów i Dorota Tartas, jacek Biliński – PT KRUS w Ciechanowie, Teresa Gąsiorowska – Kierownik PT KRUS w Pułtusku, Magdalena Krokwińska - Kierownik BP ARiMR w Pułtusku, Jarosław Kruszewski - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku. Janusz Sowiński – Dyrektor TUW „TUW” Biuro Regionalne w Płocku.

Prezes Krajowej Rady Izb i Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz przedstawił informacje z pracy Zarządu MIR i Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz zwrócił   uwagę na „ szanse i zagrożenia stojące Dziś i Jutro przed polskim rolnictwem,”. Przedstawił współpracę MIR w zakresie podejmowanych przez rząd i parlament działań   z zakresu rolnictwa , dotyczących między innymi :

- utrudnień i korzyści wynikających z wprowadzonej w kwietniu 2016r. ustawy o

wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych

- zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF

- potrzeby zmiany uchwały sejmiku mazowieckiego dotyczącej przedłużenia terminów

zakończenia zbioru roślin

- utrzymanie KRUS

- zmiany w systemie ubezpieczeń gospodarstw rolnych.

Ponadto omówił także wstępne założenia do PROW po 2020r .

Mariusz Kowalewski - Wójt Gminy w zaprezentował Gminę Winnica, przybliżył jej historię oraz bieżące inwestycje, które są realizowane dla poprawy życia mieszkańców oraz poprawiające efektywność ekonomiczną.

Witold Chrzanowski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Radny Sejmiku Mazowieckiego, pierwszy Prezes Ciechanowskiej Izby Rolniczej, odniósł się do działań samorządu rolniczego, a także zwrócił uwagę na najistotniejsze prace sejmiku województwa mazowieckie na rzecz rolnictwa. Zwrócił uwagę m.in. na na sprawę zakończenia terminu zbioru roślin, w kontekście tak niesprzyjających warunków atmosferycznych w bieżącym roku.

Pan Janusz Sowiński Dyrektor Biura Regionalnego TUW, przedstawił zakres ubezpieczeń w dla gospodarstw rolnych oraz omówił ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Mariola Kołakowska Kierownik PT KRUS w Ciechanowie omówiła zmiany przechodzenia rolników na emeryturę po 1 października 2017 r., sprawy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci rolników do 16 roku życia, projektowanej ustawy o pomocnikach rolnych, następnie pracownicy KRUS w przeprowadzili szkolenie na temat: „Zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”. Zwrócono uwagę rolników do stosowania w praktyce zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym . W ocenie KRUS wielu wypadków można by uniknąć zwracając uwagę podczas prezentacji na ich przyczyny.

Po wystąpieniach gości odbyła się szeroka dyskusja. Do głównych jej tematów należały sprawy dotyczące: problemów związanych z przechodzeniem rolników na emeryturę, zasad obrotu ziemią rolniczą, rozpowszechniania się wirusa ASF oraz szkód w uprawach wyrządzanych przez dziki, bobry, sarny, łosie.

Alina Demby - Kierownik Ciechanowskiego Oddziału MIR

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica