Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

Prezentacja

XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 22 listopada 2017 roku (środa) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Winnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Mościckiego wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ignacego Mościckiego wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.
 20. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica 

mgr inż. Stanisław Guzel

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica