Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Winnica

    Gminna Komisja Wyborcza w Winnicy informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Winnica, które odbyły się dnia 30 marca 2014r. Radnym Gminy Winnica wybrany został Pan Waleśkiewicz Adam uzyskując 154 głosy. Frekwencja w wyborach wyniosła 38 %.

     

    Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

    /-/ Mariola Darkowska

  • Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki”

    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: Melioracje użytków rolnych „Szczerbaki” – zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski – roboty dodatkowe > pobierz (PDF)

  • Pogoń za lisem - I Grand Prix Winnicy

    20140376-pogon-za-lisem

  • "Wygraj misia"

    20140326-wygraj misia

     

    Zapraszamy do udziału w konkursie LSR W PROJEKTACH. Przedmiotem konkursu są projekty zrealizowane z środków uzyskanych za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi.
    Wystarczy zapoznać się z listą zrealizowanych projektów (stan na 31.12.2013r., zamieszczoną na www.zielonemostynarwi.pl w zakładce STATYSTYKI) i uzupełnić brakujące dane w poniższej tabeli.

  • XXXVIII Sesja Rady Gminy Winnica

    Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zostały zwołane obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

  • Komisja finansowa

    Dnia 27 marca 2014 roku (czwartek) o godz. 8.30 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowej Rady Gminy Winnica.

    Porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Zaopiniowanie projektów uchwał finansowych zaplanowanych do podjęcia na XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2014 r.
    3. Wolne wnioski.
    4. Zamknięcie posiedzenia.
  • Przetarg na sprzedaż nieruchomości

    Wójt Gminy Winnica informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie BIP Urzedu Gminy Winnica został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Winnica w miejscowościach: Winnica, Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki > wiecej

  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

    Dnia 19 marca 2014 roku (środa) o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Winnica odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

    Porządek posiedzenia:

    1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Dokończenie omówienia punktu 3 z posiedzenia Komisji w dniu 25.02.2014r.
    3. Kontrola wykonanych remontów drogowych w 2013 r. i wydatków na utrzymanie dróg.
    4. Kontrola stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2014r.
    5. Wolne wnioski.
    6. Zamknięcie posiedzenia.
  • Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

    Na podstawie wprowadzonej definicji „ odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego

    (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  • NIE! dla wypalania traw

    Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha. > więcej

  • Szkolenie nt. pielęgnowania i ochrony upraw leśnych

    Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ciechanowie uprzejmie zaprasza rolników, członków rodzin oraz beneficjentów działania 5 „Zalesianie gruntów rolnych” PROW na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW na lata 2007-2013, którzy przekwalifikowali grunty rolne na las, na 2-dniowe szkolenie nt. Pielęgnowanie i ochrony upraw leśnych, organizowanego w ramach działania „ Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013”.

  • XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

    Dnia 3 marca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy  odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Winnica.

    Porządek obrad:

    1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

    2. Ustalenie porządku obrad.

    3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica. (projekt)

    4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2014r. (projekt)

    5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w Gminie Winnica. (projekt)

    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Winnica. (projekt)

    7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (projekt)

    8. Zakończenie obrad.

     

    Przewodniczący Rady Gminy Winnica

    mgr inż. Wiktor Nałęcz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica