Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania wniosków o pomoc suszową. Decyzją ministra rolnicy mogą składać wnioski o pomoc suszową do 16 listopada.
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-suszowa-nabor-wnioskow-do-16-listopada.html

20181116 wzor

Drodzy Państwo,

Kończąc swoją kadencję na stanowisku Wójta Gminy Winnica pragnę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej gminie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, za ich cenne uwagi i propozycje konkretnych rozwiązań.

Czas, który spędziliśmy razem był niezwykle pracowity, a przez to owocny w wiele inwestycji oraz przedsięwzięć. Zaczęliśmy także dużo inwestycji, których zrealizowanie ułatwi życie mieszkańcom naszej gminy.

Przyszłość jest przed nami. Najbliższe lata są bardzo ważne ze względu na duże możliwości dotacji unijnych, o które już teraz trzeba skutecznie zabiegać.

Dziękuję za Wasze głosy poparcia, które dały mi możliwość reprezentowania naszej gminy przez niespełna 5 lat. Traktuje to jako wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy docenili moja pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach, ale także wszystkim którzy w nich uczestniczyli i dokonali wyboru zgodnie ze swoimi poglądami i oczekiwaniami.

Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i choć niektórzy nie są w pełni usatysfakcjonowani z moich działań, to jednak najważniejsza jest dla mnie moja uczciwa ocena.

Wierzę, że będę mógł jeszcze w przyszłości dobrze służyć Państwu i tej pięknej Winnickiej Ziemi jeśli tylko będzie taka Wasza wola.

Jako były wójt i jednocześnie mieszkaniec naszej gminy służę swoim doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą w sytuacjach problemowych.

 

Wójt Gminy Winnica
Mariusz Kowalewski

W związku z zakończeniem kadencji Samorządu, składam Radnym Gminy Winnica, serdeczne podziękowania za pracę w Radzie i komisjach oraz dobrą współpracę przy uchwalaniu ważnych uchwał na rzecz naszej Gminy. Rada gminy, której przewodniczyłem stawiała zadania ambitne i jednocześnie proporcjonalnie do możliwości ich realizacji, starając się spełnić oczekiwania społeczności gminnej.

Wójtowi Gminy - Mariuszowi Kowalewskiemu oraz Jadwidze Pydynowskiej - Sekretarz Gminy składam wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra naszej społeczności lokalnej. Dyrektorom szkół i kierownikom jednostek gminnych dziękuję za dobrą i owocną współpracę.

Sołtysom - gospodarzom wsi, pracownikom Urzędu Gminy dziękuję za współpracę z Radnymi naszej gminy. Wszystkim, którzy pracowali na rzecz naszej społeczności lokalnej serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Serdecznie dziękuję wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych i zaufali mi na kolejną kadencję.

Z wyrazami szacunku,
Stanisław Guzel - Przewodniczący Rady Gminy

Filtr
 • Apel Komendanta Głównego Policji

  TROSKA O LUDZKIE ŻYCIE - NAJWAŻNIEJSZE Z ZADAŃ

  Szanowni Państwo,
  W dniu 30 maja 2012 roku w Płocku odbyła się Pierwsza Krajowa Debata „Pieszy - niechroniony uczestnik ruchu drogowego". Intencją organizatorów spotkania było wzbogacenie publicznej debaty o głos ekspertów, reprezentujących środowiska naukowe, właściwe gremia parlamentarne, administrację publiczną, w tym zarządców dróg, organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Policję. Otwarta formuła dyskusji zapewniła możliwość wyrażenia opinii każdemu zainteresowanemu. Inicjatorzy - Prezydent Miasta Płocka, Stowarzyszenie „Koalicja na rzecz Pieszych" oraz mazowiecka Policja - przygotowali wnioski i refleksje zmierzające do rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 6 lipca 2012 roku (piątek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie m. in. rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica.

 • Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

  krusRolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami.

   

  Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

  W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn.

  Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych.

 • XIX Sesja Rady Gminy

  Dnia 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy.
  Do odsłuchania nagranie z tego spotkania > pobierz

 • Komunikat MSW z dnia 27.06.2012 r.

  W związku z ujawnieniem przez Straż Graniczną pakunku zawierającego niewielką ilość materiałów wybuchowych i analizie przeprowadzonej przez ABW odbyło się dzisiaj posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wzięli udział premier, ministrowie oraz komendanci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

  Z uwagi na zaistniałą sytuacją nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub miejsc w Polsce, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwszy tego typu istotny sygnał podczas EURO 2012 o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, po posiedzeniu RZZK zdecydowano o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego w czterostopniowej skali od pierwszego do czwartego. Pierwszy stopień alarmowy wprowadzony został po to, by wszystkie szczeble administracji państwowej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo były w najwyższej gotowości. Decyzja ta ma zatem charakter prewencyjny.

  W sprawie ujawnienia pakunku Prokuratura Apelacyjna w Lublinie wszczęła śledztwo i powierzyła je w całości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Posiedzenie RZZK miało charakter niejawny.

 • OGŁOSZENIE

  20120626-logoKL

  20120626-logoUE  Projekt systemowy „Nasza aktywność w drodze do sukcesu"
  realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy realizator projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje do pracy na umowę zlecenie w okresie lipiec-grudzień 2012 rok koordynatora projektu.

 • Rusza pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że rusza pilotażowy program „Aktywny Samorząd". Adresatami tego programu są osoby niepełnosprawne. Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w różnych obszarach. Program będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku ul. 3 Maja 20. Wnioski o wsparcie w ramach tego programu będą przyjmowane od 01 września 2012 do 30 września 2012.

  Osoby zainteresowane tym programem proszone są o kontakt z Panią Beatą Sekutowicz oraz Beatą Strzelczyk (pokój nr 7 parter ) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

  Więcej informacji o programie w załączniku > pobierz

 • XIX Sesja Rady Gminy

  Dnia 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
   a. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.,
   b. przedstawienie uchwały Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2012 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2011 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica,
   c. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica,
   d. dyskusja,
   e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
   f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków przystąpienia Gminy Winnica do związku międzygminnego „Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego".
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Winnica na lata 2012-2027.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica.
  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Przyjęcie protokółu z XVIII Sesji Rady Gminy.
  13. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz

 • Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

  Od 16 kwietnia 2012 roku pod numerem telefonu 800 676 676 działa dostępna dla wszystkich infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: Oragne, Play, Plus, T-Mobile.
  Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy - pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.
  Poniedziałek: godz. 10.00 - 18.00
  Wtorek - Piątek: godz. 8.00 - 16.00

 • Posiedzenie komisji

  Dnia 18 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Winnica.
  Do odsłuchania nagranie z tego spotkania > pobierz

 • Bezpieczne środowisko - zdrowe dzieci

  tasiemiec-bablowiec20120616W nawiązaniu do obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach istotne jest przede wszystkim sprzątanie po swoim pupilu oraz dopilnowanie by teren wokół naszych miejsc zamieszkania, a w szczególności teren na którym bawią się dzieci nie był miejscem ubikacji naszego pupila.

  Apeluję do właścicieli psów i kotów by zadbali o swoich „braci mniejszych" – systematyczne, profilaktyczne odrobaczanie.

  Stan sanitarny terenów wokół naszych siedzib w tym terenów rekreacyjnych i wypoczynku ma ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców , w tym szczególnie najmłodszego pokolenia. Życie społeczności ludzkiej , obojętnie jakiej można porównać do życia pojedynczego człowieka i jego zachowań kiedy w pewnym momencie jego układy samoregulujące blokują wszystkie inne i w konsekwencji człowiek zastanawia się , czy wszystko wykonał, co do niego należało. W tym, czy wypełniliśmy wszystko , co leży w naszych możliwościach dla stworzenia bezpieczeństwa najmłodszych, a więc najbardziej bezbronnych i z racji dziecięcych odruchów poznania otoczenia , najbardziej narażonych na wszystko co ujemnie oddziaływuje na ich organizmy. I właśnie tereny ich zabaw są dla nich tymi szczególnymi miejscami zagrożeń.

 • Komisja Rewizyjna

  12 czerwca br. (wtorek) zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Zapraszamy do odsłuchania nagrań z tego spotkania.

  Część 1 > pobierz
  Część 2 > pobierz
  Część 3 > pobierz
  Część 4 > pobierz
  Część 5 > pobierz

 • Wydawanie artykułów żywnościowych

  Informujemy, że w dniu 18.06.2012 (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 15.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD (budynek Publicznego Gimnazjum w Winnicy).

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności.

 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego

   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WINNICA
  O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  Wójt Gminy Winnica zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 21 maja 2012r. o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4a usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Winnica przy ulicy Szkolnej 2 gm. Winnica, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 154/1,154/2,154/3 i 155/1 o łącznej powierzchni 2.508m². 

 • Spotkanie w sprawie kolektorów

  Firma SUNMAX Sp z o. o. zaprasza mieszkańców Gminy Winnica i okolic na spotkanie w sprawie możliwości zakupu i montażu kolektorów taniej do 70% w ramach „Programu Solarnego do -70% na zakup i montaż kolektorów słonecznych" realizowanego przez firmę SUNMAX Sp z o.o.

  Spotkanie odbędzie się dnia 15.06.2012 (Piątek) o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Gminy ul. Pułtuska 25.

  Na spotkaniu zapoznają się Państwo między innymi: ze szczegółowymi informacjami na temat dopłat do 70%, korzyściami płynącymi z zastosowania urządzeń solarnych, oferowanymi rodzajami zestawów oraz przybliżonymi kosztami ich zakupów.

  Wszystkich, którzy nie mogą przybyć na spotkanie zapraszamy do kontaktu z biurem w celu umówienia się na bezpłatną wycenę u Państwa w domu.

  20120608-sunmax

 • Poparcie dla projektu

  28 maja 2012 r. zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to wspólne przedsięwzięcie Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich, w którym ujęte są propozycje zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT oraz dodana subwencja ekologiczna.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, jest konieczność zebrania 1000 podpisów obywateli popierających projekt.

  W związku z licznymi głosami poparcia okazywanymi przez Państwa zapraszamy do wpisywania się na listę osób popierających projekt, która znajduje się w sekretariacie Urzędu Gminy Lista dostępna będzie do dnia 14 czerwca br.

  Projekt proponowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego > pobierz

 • Posiedzenie Komisji Finansowej, Gospodarczej i Socjalnej

  Dnia 18 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie m.in. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

 • Zmiana przyjęć Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy

  Uprzejmie informujemy, że od przyszłego tygodnia Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 900 do 1100, a nie tak jak było to do tej pory, tj. w poniedziałek.

 • Świt - plener - czerwiec

  20120604swit

 • Wyróżnienie dla Wójta

  20120602-01W dniu 31 maja 2012r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym "Kopernika" odbyła się gala Plebiscytu "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu", której celem było wyróżnienie oraz wręczenie nagród wszystkim laureatom. Jak już wcześniej informowaliśmy Wójt Gminy Winnica otrzymał wyróżnienie w kategorii Najlepszy Wójt Na Mazowszu Roku 2011. Organizatorem Plebiscytu była Warszawska Grupa Doradców PR pod patronatem Związku Miast Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Plebiscyt był częścią projektu "Akademia Urzędnika Samorządowego", którego głównym celem było wspieranie działań na rzecz poprawy komunikacji na linii urzędy miast i gmin - media lokalne. Wyboru laureatów dokonali dziennikarze lokalni i obywatelscy.

  Lista laureatów - http://www.wgd-pr.pl/informacje-prasowe/294-lista-laureatow-plebiscytu-urzd-przyjazny-mediom-i-spoeczestwu

  Relacja z wręczania nagród - http://www.wgd-pr.pl/informacje-prasowe

  20120602-0320120602-02

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica